DEMO - ระบบ จัดการใบสมัคร และแบบทดสอบออนไลน์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 
Welcome to HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

คำอธิบายโปรแกรม : ระบบจัดการใบสมัคร และระบบแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับงานด้านการสรรหา คัดเลือกโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสมกับทุกองค์การ ที่ต้องการความสะดวกและทันสมัยในระบบจัดการใบสมัคร + แบบทดสอบ ผู้สมัครออนไลน์ + ส่งสัมภาษณ์ให้แต่ละฝ่าย (ใช้เฉพาะภายในบริษัทฯ หรือจะออนไลน์ในระบบ Internet ก็ได้)
ระบบนี้ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปแกรมเว็บไซต์ ที่นิยมมากที่สุดในโลก

โปรแกรมนี้พัฒนาเพื่อแจกฟรี !! สมาชิกที่ใช้บริการ Jobs Express 6 เดือน และ 12 เดือน เท่านั้น [ Open Source ) ปกติระบบนี้พัฒนามีราคา 15,000.-


<<<<<< DOWNLOAD >>>>>

อ่านรายเอียดเพิ่มเติม

MEMBER/ADMIN LOGIN
 
Username : Password :

DEMO : Username = demo Password = demo


แบบทดสอบแยกตามหมวดหมู่ เกี่ยวกับโปรแกรม
1. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานบน Browser (ใช้ได้ทั้ง Offline - Online)
2. โปรแกรมนี้แจกฟรี สำหรับสมาชิก Jobs Express 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ห้ามจำหน่าย
3. โปรแกรมนี้เป็น Open Source ท่านสามารถนำไปพัฒนา เพื่อใช้งานในขั้นสูงต่อไปได้
4. การติดตั้งระบบต่างๆ ศึกษาจาก คู่มือ [ คลิก ]
ขั้นตอนการใช้
1. ฝ่าย HR ตั้งตัวแทนเป็นผู้ดูแลระบบ 1 คน ทำการตั้งค่าผู้ที่จะเข้าใช้งานในระบบได้
2. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการเงิน ทำการสร้างแบบทดสอบ ของตนเอง
3. ทำการเข้าสู่ระบปฏิบัติการสร้างข้อสอบ [เข้าระบบ]
......2.1 เลือกสร้างแบบทดสอบ โดยเลือกสร้างตามฝ่ายของตนเอง
......2.2 ค้นหาผู้สมัครงานตามตำแหน่ง หรือค้นหาได้ตามเงื่อนไข เลือก รายชื่อผู้สมัคร
......2.3 ค้นหาผู้สมัครงานที่ได้ทำแบบทดสอบแล้ว เพื่อดูผลการทดสอบ เลือก ผู้ทำแบบทดสอบ
ข้อมูลโปรแกรม
1. คุณสมบัติ / ระบบการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่นี่
DEMO - ระบบ จัดการใบสมัคร และแบบทดสอบออนไลน์
© 2006 Company Name
All Rights Reserved
Home | About us | Testimonials | Contact details | Site map
ท่านยินดีใช้งานในระบบนี้ หากเกิดความเสียหายกับท่านประการใดๆทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทีมงานจะไม่ขอพัฒนาระบบนี้ให้บริษัทฯใดเป็นการเฉพาะ